Statut

DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA
DUGOPOLJE

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014.), a u svezi s člankom 6. i 19. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ 106/1999., 117/2001., 36/2002. – Odluka Ustavnog suda, 96/2003., 139/04. – pročišćeni tekst, 174/2004., 38/2009. i 80/2010.) i članka 42. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dugopolje, Skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dugopolja na sjednici održanoj dana 05.03.2016. godine u Dugopolju donijela je

S T A T U T

DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA

DUGOPOLJE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju seodredbe o:

 • naziv i sjedište;
 • zastupanje ;
 • izgled pečata;
 • područje djelovanja sukladno ciljevima;
 • ciljevima;
 • djelatnostima kojima se ostvaruju ti ciljevi;
 • gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja;
 • način osiguranja javnosti djelovanja;
 • uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva;
 • pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova;
 • tijelima, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata;
 • izboru i opoziv likvidatora;
 • prestanak postojanja;
 • imovini, način stjecanja i raspolaganja imovinom;
 • postupak s imovinom u slučaju prestanka;
 • način rješavanja sporova i sukoba interesa te drugim pitanjima od značaja za rad udruge.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i na ženski rod.

Članak 2.

Naziv udruge je: DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DUGOPOLJE
(u daljnjem tekstu: Društvo)
Skraćeni naziv Društva je: DVD Dugopolje
Sjedište Društva je: Sv. Mihovila 35.

Društvo djeluje na području Općine Dugopolje, te sukladno odredbi članka 36. Zakona o vatrogastvu i Republike Hrvatske.

Članak 3.

Društvo je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama koje proizlaze iz zakona, ovog Statuta i općih akata, stečenim upisom u Registar Udruga koji vodi Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Članak 4.

Društvo je utemeljeno na načelima demokratičnosti, solidarnosti i humanosti, moralu i etici.
Društvo je stručna i humanitarna udruga koja obavlja djelatnost od interesa za Općinu Dugopolje i Republiku Hrvatsku.

Članak 5.

Društvo je udruga u koju se udružuju građani svojom slobodnom voljom radi ostvarivanja osobnih i zajedničkih interesa na području vatrogastva.

Članak 6.

Društvo ima pečat, znak, grb i zastavu.
Pečat Društva je okruglog oblika. Rubni okvir pečata je 18 i 33 mm, a unutar ruba je ispisan puni naziv: Dobrovoljno vatrogasno društvo Dugopolje, te se u sredini nalazi vatrogasni znak.
Znak predstavlja vatrogasna kaciga iza koje se nalazi ukrštena vatrogasna sjekirica i baklja.

Grb društva je okruglog oblika promjera 8,5 cm u najširim dimenzijama grba.
Podloga grba je crvene boje s žutim obrubom. Unutarnji dio je obrubljen žutim pleterom,a na vrhu se nalazi grb republike Hrvatske. U unutrašnjost grba je smješten zeleno bijeli logo planine Mosor s plavom pozadinom,a ispod njega je vatrogasna kaciga.
U prostor između pletera i vanjskog obruba ispisan je naziv dobrovoljnog vatrogasnog društva Dugopolje.

Zastava društva je dimenzija 150cmx120cm. Podloga zastave je crvene boje. Gornji i donji dio zastave obrubljen je žutim pleterom,a lijevi i desni dio šahovnicom u kombinaciji žuto-crvene boje.
U sredini zastave nalazi se grb društva,a oko grba je žutim slovima ispisan naziv Dobrovoljno vatrogasno društvo Dugopolje s ukrasima od grane hrasta s lijeve strane,te grane vinove loze s desne strane.

Članak 7.

Društvo surađuje sa DVD-ima diljem Republike Hrvatske, a član je Vatrogasne zajednice Splitsko –dalmatinske županije i Hrvatske Vatrogasne zajednice.
Društvo zastupa predsjednik.

PODRUČJE DJELOVANJA,CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 8.

Područje djelovanja Društva, sukladno ciljevima je zaštita i spašavanje.
Osnovni ciljevi Društva su:
unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području Općine Dugopolje;
učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području Općine Dugopolje;
pripremanje vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanja;
kontinuirano pomlađivanje;
osposobljavanje, usavršavanje i uvježbavanje članstva;
aktivnosti u pogledu podizanja razine vatrogasne kulture u lokalnoj samoupravi;
promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva;
razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva.

Članak 9.

Djelatnosti Društva kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom;
 • pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama;
 • provedba poslova kontrole nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara;
 • uključivanje u sustav zaštite i spašavanje prilikom velikih nesreća i katastrofa;
 • osposobljavanje i usavršavanje članova temeljem važećih propisa;
 • provedba teorijske nastave i praktičnih vježbi temeljem važećih propisa;
 • organizacija pokaznih vježbi i prezentacija;
 • promidžbene aktivnosti;
 • promicanje vatrogastva kao stručne i humanitarne djelatnosti;
 • provedba preventivnih pregleda;
 • rad s vatrogasnom mladeži i podmlatkom;
 • rad s natjecateljskim desetinama;
 • organizacija savjetovanja i seminara;
 • organizacija kulturnih, sportskih, i drugih aktivnosti;
 • sudjelovanje u aktivnostima u zaštiti okoliša;
 • promicanje i zastupanje zajedničkih interesa svojih članova;
 • dodjela strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje zaslužne članove;
 • suradnja s tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave, poduzećima, sredstvima javnog priopćavanja, udrugama i drugim organizacijama radi unapređivanja vatrogastva i zaštite od požara;
 • organizacija i provedba drugih aktivnosti potrebnih za ostvarivanje ciljeva Društva.

III. JAVNOST RADA DRUŠTVA

Članak 10.

Rad Društva je javan. Javnost rada Društva ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:
pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, web stranicama;
javnim priopćavanjem.
Svi članovi Društva imaju pravo sudjelovati u radu Društva, sukladno odredbama Statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njegova tijela donose.
Sjednice tijela Društva su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima te kad je u pitanju poslovna tajna.
IV. ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 11.

Članom Društva može postati svaka fizička i pravna osoba sukladno ovom Statutu i Zakonu.
Pravne osobe članstvo u Društvu ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
Članom Društva mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik a za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak 12.

Članovi Društva mogu biti:

 • operavivni,
 • izvršni,
 • pričuvni,
 • veterani,
 • počasni,
 • vatrogasni pomladak,
 • vatrogasna mladež.

Operativni članovi su pripadnici vatrogasne postrojbe Društva, koji udovoljavaju uvjetima iz Zakona o vatrogastvu u svezi osposobljenosti te tjelesne i duševne sposobnosti. Status operativnog člana osoba može imati samo u jednom dobrovoljnom vatrogasnom društvu.
Izvršni (djelatni) članovi su članovi u dobi iznad 18 godina koji obavljaju izvršne dužnosti, odnosno oni su članovi tijela Društva (Upravni odbor, Zapovjedništvo, natjecateljska odjeljenja, razne sekcije, odbori i sl.). Izvršni član ne mora biti član vatrogasne postrojbe (ne mora udovoljavati uvjetima iz Zakona o vatrogastvu u pogledu tjelesne i duševne sposobnosti), ali u pravilu mora biti osposobljen najmanje za zvanje vatrogasca. Status izvršnog člana osoba može imati samo u jednom dobrovoljnom vatrogasnom društvu.
Pričuvni članovi su bivši operativni ili izvršni članovi, a koji zbog dobi (65 i više godina) ili zbog nekih drugih razloga (zdravstveni i sl.) mogu zatražiti da ih se uvrsti u pričuvno članstvo. Minimalan uvjet je najmanje 10 godina izvršnog ili operativnog staža u Društvu.
Vatrogasni veterani su članovi Društva s navršenih 60 godina života i najmanje 30 godina operativnog staža u Društvu.
Počasni članovi su fizičke osobe (mogu biti i bivši operativni ili izvršni članovi matičnog Društva) koji su posebno pridonijeli ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva. Odluku o proglašenju počasnim članom donosi Skupština Društva. Također i predsjednik odnosno zapovjednik Društva ili vatrogasne zajednice mogu, na temelju odluke Skupštine, biti proglašeni počasnim predsjednikom odnosno zapovjednikom (dužnosti koje su utvrđene Zakonom o vatrogastvu). Počasni predsjednik, zapovjednik ili počasni član postaju doživotni članovi Skupštine vatrogasne organizacije koja im je dodijelila to zvanje.
Članovi vatrogasnog podmlatka su mladi u dobi od 6 do 12 godina koji pristupe u Društvo po osobnoj želji, uz pristanak roditelja ili staratelja.
Članovi vatrogasne mladeži su mladi od 12 do 18 godina koji pristupe u Društvo po osobnoj želji, uz pristanak roditelja ili staratelja.

Članak 13.

Društvo svojim osnivačima dodjeljuje titulu „član utemeljitelj“. Oni ujedno moraju imati utvrđen status u nekoj drugoj kategoriji članstva (kao operativni, izvršni, počasni ili član veteran).
Član utemeljitelj je počast odnosno titula te se ne smatra posebnom vrstom članstva.

Članak 14.

Odluku o primanju u članstvo Društva donosi Upravni odbor na temelju pisane zamolbe (pristupnice) potencijalnog člana. Upravni odbor može utvrditi izgled obrasca pristupnice.
Osobe koje se po prvi puta učlanjuju u Društvo prije punopravnog primanja u članstvo obvezno obavljaju pripravnički staž u trajanju od 6 mjeseci te se uključuju u različite oblike aktivnosti Društva, osim u rad vatrogasne postrojbe.
Odluku o učlanjenju donosi Upravni odbor nakon isteka pripravničkog staža od 6 mjeseci.
Član Društva ne može biti istovremeno član dvaju ili više dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Članak 15.

Na odluku Upravnog odbora o odbijanju zahtjeva za učlanjenje podnositelj zamolbe može uložiti žalbu Skupštini Društva u roku u roku od 8 dana od dana dostave odluke.
O žalbi Skupština mora odlučiti najkasnije u roku godine dana, odnosno na prvoj narednoj sjednici Skupštine. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 16.

Društvo je dužno voditi popis svojih članova.
Za vođenje i ažuriranje popisa odgovoran je tajnik Društva.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži sljedeće podatke:
o osobnom imenu (nazivu);
OIB-u;
datumu rođenja;
datumu pristupanja Društvu;
kategoriji članstva;
datumu prestanka članstva u Društvu, te druge podatke.
Popis se redovito mora ažurirati i u odgovarajućoj računalnoj bazi podataka Hrvatske vatrogasne zajednice.
Popis članova mora u svakom trenutku biti dostupan na uvid svakom članu Društva.
Društvo može svojim članovima izdati člansku knjižicu.
Hrvatska vatrogasna zajednica temeljem zahtjeva nadležne vatrogasne zajednice izdaje vatrogasnu iskaznicu operativnim članovima Društva.

Članak 17.

Prava članova su:
-sudjelovanje u radu i upravljanju Društvom;
-osposobiti se odnoso usavršiti za aktivan rad u Vatrogasnoj postrojbi Društva;
-sudjelovati u drugim aktivnostima Društva;
-sudjelovati u manifestacijama koje organizira Društvo;
-sudjelovati u pripremi programa rada i biti izvješten o realizaciji istog;
-nositi vatrogasnu odoru s pripadajućim obilježljima i priznanjima;
-druga prava utvređena Pravilima vatrogasne službe.

Članak 18.

Dužnosti članova su:

 • pridržavanje odredaba Statuta i drugih akata Društva;
 • aktivno sudjelovanje u provedbi aktivnosti iz programa rada Društva;
 • odazvati se pozivu na obavljanje službenih dužnosti, kao što su: sudjelovanje u gašenju požara, intervencije u sustavu zaštite i spašavanja, dežurstva, vježbe, vatrogasna natjecanja, kontrole, provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, obuke, smotre i slično;
 • propisno primjenjivanje, razvijanje i sustavno usavršavanje vatrogasne struke;
 • čuvanje i izgrađivanje međusobnih kolegijalnih odnosa, razvijanje međusobnog povjerenje i unapređivanje kvalitetu rada u vatrogasnim organizacijama;
 • čuvanje ugleda vatrogastva i svog osobnog ugleda u svakoj prilici;
 • čuvanje državne, službene i poslovne tajne;
 • čuvanje i održavanje vatrogasne tehnike i opreme te drugih materijalnih sredstava;
 • nošenje propisane vatrogasne odore ili radne odjeće tijekom provedbe svih oblika aktivnosti u vatrogastvu, a prilikom gašenja požara i otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda i propisane osobne zaštitne opreme;
 • obavljanje obveza savjesno, požrtvovno i disciplinirano;
 • provedba preuzetih obveza vezanih uz obnašanje određene pojedinačne dužnosti;
 • prenošenje iskustva i znanja pripadnicima vatrogasne mladeži odnosno podmlatka;
 • ostale dužnosti utvrđene Pravilima vatrogasne službe i odlukama nadležnih tijela i dužnosnika.

Članak 19.

Društvo u svrhu ostvarivanjasvojih ciljeva može osnovati različite sekcije.
Sekcije nemaju svojstvo pravne osobe.
Odluku o osnivanju sekcije donosi Upravni odbor Društva.

Članak 20.

Članstvo u Društvu prestaje:
istupanjem;
brisanjem;
isključenjem;
smrću;
neplaćanjem propisane članarine;
prestankom rada Društva.

Istupanje iz članstva provodi se temeljem primljene pisane izjave člana Društva. Istupanje postaje pravovaljano kad Društvo zaprimi izjavu o istupanju.
Brisanje iz članstva provodi se kada član Društva to zatraži ili kada nastupe razlozi predviđeni Zakonom, Pravilima vatrogasne službe ili Statutom Društva.
Isključenje iz članstva provodi se temeljem odluke Upravnog odbora zbog nanošenja štete i ugleda Društvu, odnosno u slučajevima predviđenim Zakonom, Pravilima vatrogasne službe ili Statutom Društva.
Članstvo prestaje i neplaćanjem propisane članarine, najkasnije sa istekom tekuće godine u kojoj je član bio obvezan podmiriti članarinu za proteklu godinu.

Članak 21.

Članu Društva koji se ne pridržava programa, Statuta i drugih akata Društva ili ako prekrši odredbe Statua ili ugrozi interes Društva ili prouzroči ozbiljnu materijalnu štetu Društvu ili njegovom članstvu može se izreći jedna od sljedećih stegovnih mjera
Opomena;
Isključenje

IV. TIJELA DRUŠTVA

Članak 22.

Upravljanje Društvom temelji se na zajedničkom demokratskom odlučivanju i samostalnoj odgovornosti te ravnopravnosti članova u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti.
Članovi upravljaju Društvom putem svojih predstavnika u tijelima Društva.

Članak 23.

Za rad tijela Društva potrebna je nazočnost natpolovične većine članova tijela.
Tijela Društva pravovaljane odluke donose natpolovičnom većinom glasova predstavnika nazočnih na sjednicama tijela.
Statut i njegove izmjene i dopune donose se dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova Skupštine.

Članak 24.

Tijela Društva odluke donose javnim glasovanjem.
Predsjedavajući može za pojedine odluke zatražiti tajno glasovanje o čemu se članovi tijela izjašnjavaju javnim glasovanjem.
Ukoliko je za izbor predsjednika ili zapovjednika kandidirano više članova izbor se provodi tajnim glasovanjem.
Također, ukoliko je za članove Upravnog odbora, Zapovjedništva ili Nadzornog odbora kandidirano više članova od broja predviđenih Statutom izbor se provodi tajnim glasovanjem.

Članak 25.

U radu tijela Društva mogu sudjelovati članovi Društva koji ne čine to tijelo te predstavnici drugih pravnih osoba ali bez prava odlučivanja. O pozivu na sjednicu odnosno dopuštenosti sudjelovanja odlučuje predsjednik tog tijela.

Članak 26.

Tijela Društva su:
Skupština
Upravni odbor
Nadzorni odbor
Stegovna komisija
Zapovjedništvo

Dužnosnici Društva su:

Predsjednik;
Tajnik;
Zapovjednik.

Članak 27.

Tijela iz članka 26. mogu radi ostvarenja svojih ciljeva i zadataka osnovati pomoćna ili povremena radna tijela (odbor, povjerenstva i sl.).
Rad tijela Društava iz članka 22. uređuje se Poslovnikom o radu, kojeg donosi to tijelo.

Članak 28.

Mandatno razdoblje za rad tijela, dužnosnika te predstavnika Društva u tijelima nadležnih vatrogasnih zajednica i drugih organizacija je 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora odnosno imenovanja.
Kod prestanka mandata člana nekog tijela Društva prije isteka redovitog mandatnog razdoblja, bez obzira na način prestanka, novi član tog tijela istu dužnost obavlja do kraja tekućeg mandatnog razdoblja člana na čije mjesto dolazi.
U slučaju isteka mandata tijelu Društva i/ili članovima tijela Društva, sjednicu Skupštine Društva ovlaštena je sazvati zadnja osoba upisana u Registar udruga.

SKUPŠTINA

Članak 29.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom.
Skupštinu Društva čine operativni, izvršni, pričuvni, članovi veterani, te počasni članovi iz redova matičnog Društva.
Ostali članovi Društva sudjeluju u radu Skupštine ali bez prava odlučivanja.

Članak 30.

Skupština može biti redovita,izborna i izvaredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.
Izborna sjednica Skupštine može se održati i kao zasebna sjednica.
Pored redovnih i izbornih sjednica mogu se održavati izvanredne, tematske i svečane sjednice Skupštine.

Članak 31.

Redovitu,izbornu, tematsku ili svečanu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Društva na temelju odluke Upravnog odbora.
Poziv s točnim datumom, mjestom održavanja i dnevnim redom sjednice mora biti dostavljen svim članovima Skupštine Društva najmanje osam dana prije održavanja sjednice.

Članak 32.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Društva na temelju :

 • zahtjeva trećine članova Skupštine Društva;
 • osobne prosudbe;
 • odluke Nadzornog odbora;
 • zahtjeva Upravnog odbora;
 • zahtjeva Zapovjedništva.
  Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 33.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine na zahtjev predlagača iz članka 32. ovog Statuta u roku od 30 dana od dana primljenog zahtjeva.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku iz prethodnog stavka, sazvat će je predlagači.
U slučaju sazivanja Skupštine prema odredbi stavka 1. ovog članka, predlagači su dužni predložiti dnevni red sjednice te pripremiti sve potrebne materijale.

Članak 34.

Skupština pravovaljane odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih.
Iznimno, od odredbe stavka 1. ovog članka, Statut i njegove izmjene i dopune donose se dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine s pravom glasa.

Članak 35.

U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika Društva,izbornu sjednicu Skupštine saziva najstariji član Upravnog odbora.

Članak 36.

Skupštini predsjedava Predsjednik Društva. U odsutnosti Predsjednika sjednici Skupštine predsjedava zapovjednik.
O radu sjednice vodi se zapisnik,koji se trajno čuva u pismohrani Društva.

Članak 37.

Skupština:

 • usvaja Statut i njegove izmjene i dopune;
 • bira i razješava osobe ovlaštene za zastupanje;
 • bira i razješava druga tijela Društva;
 • bira i opoziva likvidatora;
 • donosi opće akte Društva iz svoje nadležnosti;
 • usvaja plan rada i finacijski plan za sljedeću kalandarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 • usvaja godišnje finacijsko izvješće;
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,gosopdarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Društva;
 • donosi planove razvoja Društva;
 • donosi odluku o statusnim promjenama;
 • usvaja izvješće Nadzornog odbora;
 • bira i provodi opoziv predsjednika,zapovjednika,zamjenika zapovjednika, te članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora;
 • bira predstavnike Društva u tijelu nadležne vatrogasne zajednice;
 • donosi odluku o dodijeli statusa počasnog dužnosnika odnosno počasnog člana Društva;
 • donosi odluku o prestanku rada Društva;
 • odlučuje o uvođenju i iznosu članarine;
 • odlučuje o promjeni sjedišta;
 • odlučuje o promjeni pečata;
 • odlučuje o riješavanju sporova i sukoba interesa unutar Društva;
 • odlučuje po žalbama u drugom stupnju kod provođenja stegovnog postupka;
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koje Statuom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

UPRAVNI ODBOR

Članak 38.

Upravni odbor upravlja radom Društva između dviju sjednica Skupštine.
Upravni odbor se sastoji od 7 članova koje bira i opoziva skupština.
Predsjednik i zapovjednik su po svojoj funkciji članovi su Upravnog odbora.
Predsjednik Društva je po svojoj funkciji i predsjednik Upravnog odbora.
Članovi upravnog odbora biraju se na četiri godine.

Članak 39.

Radom Upravnog odbora upravlja predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti zapovjednik.
Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Društva prema potrebi a najmanje četiri puta godišnje.

Članak 40.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ukoliko je sjednici nazočna natpolovična večina članova.
Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom pristutnih.

Članak 41.

Članovi Upravnog odbora odgovorni su Skupštini za svoj rad, a predsjednik Upravnog odbora odgovoran je Skupštini za ukupan rad Upravnog odbora.
Pojedini član Upravnog odbora može biti opozvan od strane Skupštine i prije isteka vremena na koje je izbran, ako ne provodi poslove i zadatke utvrđene odlukama i zaključcima Upravnog odbora.
Skupština Društva može opozvati i čitav Upravni odbor, ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu s ciljevima, zadacima, odlukama i zaključcima Skupštine.
Članu Upravnog odbora mandat može prestati i na vlastiti zahtjev ako podnese zahtjev za razrješenje,ostavku ili u slučaju smrti. U tom slučaju Skupština bira novog člana koji će dužnost obnašati do isteka tekućeg mandatnog razdoblja.

Članak 42.

Upravni odbor:

 • priprema nacrte i utvrđuje prijedlog Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih akata Skupštine;
 • provodi odluke i zaključke Skupštine;
 • rukovodi radom Društva između dvije sjednice Skupštine;
 • utvrđuje prijedlog izvješća o radu i financijskom poslovanju;
 • utvrđuje prijedlog programa rada i financijskog plana;
 • utvrđuje prijedloge drugih akata koje donosi Skupština Društva;
 • utvrđuje prijedlog o dodjeli statusa počasnog člana i počasnog dužnosnika Društva;
 • donosi opće akte iz svog djelokruga rada te prati njihovu provedbu;
 • donosi odluku o primanju u članstvo i prestanku članstva;
 • bira i razrješava tajnika;
 • donosi odluku o nabavljanju nepokretne i pokretne imovine u skladu s financijskim planom;
 • donosi odluku o ustupanju nepokretne i pokretne imovine;
 • donosi odluke o žalbenim postupcima iz osnove rada zaposlenih stručnih djelatnika;
 • donosi odluku o provođenju godišnjih inventura uz usvajanje pripadajućeg izvještaja;
 • donosi odluke o osnovnim pitanjima financijskog poslovanja između dvije sjednice Skupštine;
 • donosi prijedlog dodjele vatrogasnih i drugih javnih priznanja članovima Društva;
 • prati ostvarivanje programa rada, financijskog plana, odluka, zaključaka i smjernica koje donosi Skupština;
 • daje tumačenje ovog Statuta;
 • imenuje i razrješava zapovjedništvo;
 • imenuje i razrješava članove i predsjednike radnih tijela Upravnog odbora;
 • imenuje i razrješava svoje predstavnike u radna tijela i organizacije s kojima surađuje.

NADZORNI ODBOR

Članak 43.

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana koje bira Skupština.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti ujedno i članovi drugih tijela upravljanja Društva.
Nadzorni odbor radi na sjednicama koje najmanje jedanput mjesečno saziva njegov predsjednik a odluke donosi većinom glasova.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i ne mogu biti izabrani za još jedan mandat.

Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran,ako bude razrješen od strane Skupštine, te u drugim slučajevima i na način propisan odredbom članka 37. Statuta.

Članak 44.

Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:

prati primjenu i provođenje Statua i drugih općih akata;
analizira provođenje odluka, zaključaka i smjernica Skupštine, Upravnog odbora,Zapovjedništva i njihovih radnih tijela;
nadzire materijalno-financijsko poslovanje te korištenje i raspolaganje sredstvima i imovinom Društva.

Nadzorni odbor izvještava o svom radu Skupštinu jednom godišnje i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera.

Članak 45.

Sva tijela Društva dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise, te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.

O obaljenom nadzoru Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi pismeno izvješće Upravnom odobru, te na redovnom zasjedanju Skupštini Društva.

STEGOVNA KOMISIJA

Članak 46.

Članovi Društva stegovno odgovaraju za povrede svojih dužnosti utvrđenim ovim Statutom i drugim aktima Društva.

Stegovni postupak provodi Stegovna komisija koja broji tri člana, a bira ih i razrješava Skupština Društva.

Mandat članova Stegovne komisije traje četiri godine.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti predsjednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 1/10 članova Skupštine.

U stegovnom postupku mogu se izreći stegovne mjere propisane člankom 21. ovog Statua.

Članak 47.

Članu društva protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak mora biti omugućeno da se pred tijelom koje vodi postupak izjasni o svim činjenicama i okolnostima koje mu se stavljaju na teret.

Članak 48.

Protiv izrečene stegovne mjere, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke može se podnijeti žalba Skupštini.
Skupština je dužna o žalbi odlučiti u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine donesena provodom žalbe u stegovnom postupku je konačna.

ZAPOVJEDNIŠTVO

Članak 49.

Zapovjedništvo broji 5 članova, a čine ga zapovjednik Društva, zamjenik zapovjednika i tri operativna člana.

Članak 50.

Sjednice Zapovjedništva saziva zapovjednik Društva prema potrebi a najmanje četiri puta godišnje.Zapovjedništvo može pravovaljano odlučivati ukoliko je sjednici nazočna nadpolovična većina članova.
Pravovaljane odluke donose se nadpolovičnom većinom prisutnih.

Članak 51.

Zapovjedništvo:

 • obavlja organizacijske poslove s ciljem efikasne provedbe vatrogasne djelatnosti;
 • organizira i provodi vatrogasne vježbe;
 • provodi praktične vježbe i teorijsku nastavu s operativnim članovima;
 • priprema natjecateljska odjeljenja;
 • organizira i provodi vatrogasna natjecanja;
 • na prijedlog zapovjednika imenuje spremištara i zapovjednike odjeljenja;
 • prati i koordinira provedbu preventivnih poslova u području zaštite od požara;
 • skrbi o konstantom stručnom osposobljavanju i usavršavanju članova vatrogasne postrojbe te drugih članova Društva;
 • brine o održavanju vatrogasne opreme odnosno materijalno-tehničkih sredstava koje posjeduje Društvo.

Članak 52.

Društvo ima vatrogasnu postrojbu.
Vatrogasnu postrojbu čine operativni članovi koji udovoljavaju svim uvjetima iz Zakona o vatrogastvu.
Veličina i opremljenost vatrogasne postrojbe utvrđena je Planom zaštite od požara općine Dugopolje i važećim propisima.
Vatrogasna postrojba može imati pričuvni sastav.

Članak 53.

Vatrogasna postrojba u obavljanju vatrogasne intervencije ima javne ovlasti utvrđene Zakonom o vatrogastvu.

PREDSJEDNIK DRUŠTVA

Članak 54.

Društvo ima predsjednika.
Predsjednika bira Skupština između članova Skupštine na mandat u trajanju od četiri godine.

Članak 55.

Predsjednik Društva:

 • zastupa i predstavlja Društvo;
 • odgovoran je za zakonitost rada Društva;
 • saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora;
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine;
 • podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Skupštini;
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu državne uprave koja vodi registar udruga;
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Društva.

Članak 56.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Društva.
Predsjednik podnosi Skupštini Društva godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje zapovjednik.

TAJNIK DRUŠTVA

Članak 57.

Tajnika Društva bira i imenuje Upravni odbor između članova Društva na mandat od četiri godine.

Tajnik Društva:

 • vodi popis članova i odgovoran je za njegovo uredno vođenje;
 • provodi ustrojstvene i administrativne poslove u Društvu;
 • priprema materijale za sjednice Skupštine, Upravnog odbora i radnih tijela;
 • priprema i usklađuje stručne poslove u Društvu;
 • predlaže Upravnom odboru opće akte koji se odnose na zaposlene radnike u Društvu;
 • ustrojava informiranje u Društvu;
 • ustrojava i kontrolira aktivnosti glede ažuriranja podataka o Društvu u okviru
 • jedinstvene računalne baze podataka Hrvatske vatrogasne zajednice;
 • prati propise koji se odnose na provedbu djelatnosti Društva;
 • izvršava i druge zadatke i poslove koje mu povjere Skupština, Upravni odbor ili predsjednik Društva.

ZAPOVIJEDNIK I ZAMIJENIK ZAPOVIJEDNIKA

Članak 58.

Skupština imenuje zapovjednika i zamjenika zapovjednika Društva iz redova članova Skupštine, sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu.
Za zapovjednika i zamjenika zapovjednika Društva može biti imenovan član Skupštine Društva koji udovoljava uvjetima utvrđenim Zakonom o vatrogastvu.
Zapovjednik predsjedava Zapovjedništvu, a u slučaju njegove odsutnosti njegov zamjenik.
Ukoliko je zapovjednik dao ostavku ili je trajno spriječen obnašati dužnost, Zapovjedništvo imenuje zamjenika zapovjednika obnašateljem dužnosti zapovjednika do naredne sjednice Skupštine kada se treba provesti postupak izbora novog zapovjednika i zamjenika zapovjednika.

Članak 59.

Zapovjednik:

 • odgovorna je osoba Društva za provedbu vatrogasne djelatnosti utvrđene Zakonom o vatrogastvu;
 • odgovoran je za organiziranost, osposobljenost i opremljenost vatrogasne postrojbe
 • Društva;
 • odgovoran je za obavljanje operativnih poslova što se odnose na ustroj, rad, osposobljavanje i usavršavanje;
 • odgovoran je za pripremu i provedbu vatrogasnih natjecanja;
 • odgovoran je za aktivnosti u svezi rada s vatrogasnom mladeži;
 • odgovoran je za provedbu zadaća iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u nadležnosti zajednice;
 • zapovijeda na vatrogasnim intervencijama na području odgovornosti/djelovanja Društva;
 • sukladno Planu zaštite od požara općine Dugopolje odgovoran je za intervencijsku spremnost vatrogasne postrojbe Društva;
 • vodi poslove organizacije i rukovođenja radom vatrogasne postrojbe tijekom provedbe vatrogasnih intervencija, javnih vježbi, interne obuke članova postrojbe, vatrogasnih natjecanja i drugih oblika operativnog rada i aktivnosti članova Društva;
 • skrbi o stručnom osposobljavanju članova Društva;
 • skrbi o redovitoj provedbi provjere tjelesne i duševne sposobnosti članova vatrogasne postrojbe Društva;
 • prati i koordinira aktivnosti u pogledu nadzora nad mjerama zaštite od požara;
 • skrbi o održavanju odnosno čuvanju vatrogasne opreme i sredstava za gašenje;
 • organizira preventivne aktivnosti;
 • neposredno surađuje sa zapovjednikom nadležne vatrogasne zajednice;
 • vodi evidenciju o svim operativnim aktivnostima Društva odnosno vatrogasne postrojbe uz redovito podnošenje odgovarajućih izvješća nadležnim tijelima;
 • predlaže dio financijskog plana vezan uz provedbu vatrogasne djelatnosti, te ostalih zadaća u njegovoj nadležnosti;
 • može pokrenuti stegovni postupak nad članovima vatrogasne postrojbe u skladu s Pravilima vatrogasne službe;
 • provodi i druge zadaće temeljem odluka nadležnih tijela Društva.

VI. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA

Članak 60.

Likvidatora Društva bira i opoziva Skupština.
Likvidatora može biti osoba/pravna osoba član udruge ili osoba koja nije član Društva
Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Društva u visini koju određuje Skupština na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.
Likvidator Društva zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz registra udruga.

VII. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 61.

Razlozi za prestanak djelovanja Društva jesu:
odluka skupštine o prestanku Društva;
pripajanje drugom Društvu, spajanjem s drugi Društvom, podjela Društva razdvajanjem;
protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana;
pravomoćna odluka suda o ukidanju Društva;
pokretanje stečajnog postupka;
na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Društva, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Društva dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Društva.

VIII. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 62.

Imovinu Društva čine:

 • novčana sredstva stečena uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima;
 • novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi;
 • financiranjem programa i projekata iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora;
 • novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom;
 • pokretne i nepokretne stvari;
 • druga imovinska prava.

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 63.

Ako društvo provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jednom godišnje o svom radu, opsegu,načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvjestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.
Naprijed prikupljena sredstva Društvo može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

IX. RAPOLAGANJE IMOVINOM DRUŠTVA U
SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 64.

U slučaju prestanka postojanja Društva imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacicjskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi,ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.
Društvo nema pravo imovinu Društva dijeliti svojim osnivačima, članovima Društvo,osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

X. RIJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 65.

Sve međusobne sporove proizišle iz članstva u Društvu ili aktivnostima u sklopu djelovanja Društva , članovi se obavezuju riješiti mirnim putem ili putem arbitraže.

Spor/sukob interesa u Društvu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Društva o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad Društva u cijelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za riješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje Arbitražno vijeće između članova Društva. Sastav, mandat, način odlučivanja Arbitražnog vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće o svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka Arbitražnog vijeća je konačna ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja u kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Arbitražnog vijeća, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga zajedno s odlukom Arbitražnog vijeća.

XI. FINANCIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

Članak 66.

Društvo je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

XII. ODGOVORNOST ZA OBAVEZE I ŠTETU

Članak 67.

Za svoje obaveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi Društva i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obaveze Društva.
Nad Društvom se može provesti stečaj,sukladno zakonu.
Društvo i osobe ovlaštene za zastupanje Društva za štetu učinjenu u Društvu ili Društva prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

XIII. NADZOR

Članak 68.

Članovi Društva sami nadziru rad Društva.

Ako član Društva smatra da je Društvo povrjedilo statut ili drugi opći akt Društva,ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo Društva, te zahtjevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Društva.

XIV STATUSNE PROMJENE

Članak 69.

O statusnim promjenama odlučuje Skupština sukladno ovom Statutu.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izvješća iskazuju negativan rezultat.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 70.

Statut Društva kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statua daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik.

Ovaj Statut stupa na snagu danom došenja a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave.

Članak 71.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statu od 03.03. 2007 godine.,te izmjene i dopune Statuta od 07.03.2014 godine.

U Dugopolju 05.03.2016 godine.

PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Anđelko Bosančić

Skip to content